jlentz

Regels vanggewas in mais opgevolgd

Maistelers op zand- en lössgrond houden zich over het algemeen goed aan de regel dat op deze gronden direct na de maisoogst een ‘vanggewas’ geteeld moet worden. Lees verder

Nieuw onderzoeksprogramma voor duurzame productie mais

Het grootste deel, ongeveer 65 procent, van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van ruwvoer voor vee, bijvoorbeeld gras en snijmaïs. Door dit grote areaalbeslag heeft de wijze van ruwvoerproductie een grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Lees verder

Minder glyfosaat op maisland

Lochemse boeren gebruikten dit voorjaar tijdens het werk op hun maisland meer dan de helft minder glyfosaat ten opzichte van vorig jaar. Zo blijkt uit een inventarisatie onder 6 Lochemse loonwerkers. Lees verder

Combinatiemachine Evers bemest en schoffelt mais

Evers heeft een combinatiemachine ontwikkeld waarmee in één werkgang mais bemest en geschoffeld kan worden. De mest wordt zowel links als rechts van de rijen gebracht. Lees verder

Schade door ratten in mais

In West-Friesland wordt de maisteelt bedreigd door ratten. De dieren vreten net na het zaaien de zaden op waardoor de plant niet opkomt. Lees verder

Droogte hindert maisgroei

Door de droogte lijkt de mais op achterstand te staan. Dat meldt Nieuwe Oogst op basis van het Maismeetnet. Lees verder

Onderzoek naar duurzame teeltsystemen mais

Wageningen University & Research is gestart met onderzoek naar meer duurzame teeltsystemen voor snijmais. Dat meldt de universiteit. Lees verder

Bouwland voor mais pas vanaf 1 april 2021 bemesten

Vanaf volgend jaar mag bouwland voor de teelt van snijmais pas vanaf 1 april bemest worden. Die regel komt in plaats van de verplichting van rijenbemesting die zou gaan gelden per 1 januari 2021. Lees verder

Verplichting rijenbemesting in mais van de baan

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. Lees verder

Evers ruggenteeltwoeler voor mais

Evers Agro heeft een machine ontwikkeld waarmee ruggen gemaakt worden waarin later mais gezaaid wordt. De techniek komt uit het noorden van Duitsland. Een van de voordelen van mais telen in ruggen is de snellere opwarming van de grond. Lees verder